Bilirkişilik Temel Eğitimi

Eğitim detayı

6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 6 ncı maddesi ile Yönetmeliğin 33 üncü maddesi gereğince Bakanlık Makamının 05/10/2017 tarihli oluru ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne Ankara’da 3 yıl süre ile bilirkişilik temel eğitim izni verilmiştir. Eğitimler TOBB ile TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi arasında yapılan işbirliğine istinaden Üniversitemiz Sürekli Eğitim Merkezi tarafından yürütülmektedir.

Eğitim Ankara’da TOBB Sosyal Tesisler Şefik Tokat Salonu’nda düzenlenecektir.

Kişi başı eğitim bedeli KDV dahil 700 TL’dir.

Kontenjanımızın 24 kişi ile sınırlı olması nedeniyle kayıt formunu doldurduğunuz halde ödeme yapmamanız durumunda kaydınız kesinleşmeyecektir. Ödeme yapmayı geciktirdiğiniz takdirde kontenjanımızın dolması riski bulunmaktadır. Kontenjanımızın dolması durumunda ön kaydınız maalesef kabul edilemeyecektir.

Bilirkişilik faaliyetinin yürütülmesi ile ilgili temel, teorik ve pratik bilgileri içeren bilirkişilik temel eğitimi, beş yıllık meslekî kıdem kazanmış kişiler tarafından alınır.

Temel eğitim, on sekiz saati teorik ve altı saati uygulamalı olmak üzere en az yirmi dört ders saatinden oluşur.

Teorik eğitim; yargılama hukukunun genel ilkeleri, bilirkişilik mevzuat hükümleri, bilirkişinin taşıması gereken nitelikler, bilirkişinin yetkileri ve yükümlülükleri, bilirkişinin uyması gereken temel ve etik ilkeler, ispat faaliyeti ve bilirkişi incelemesinin usul ve esasları, teknik konu-hukuki konu ayrımına ilişkin usul ve esaslar ile rapor yazım usul ve tekniğini kapsar.

Uygulama eğitimi; UYAP Bilirkişi Bilgi Sisteminin kullanılması, katılımcıların bireysel veya heyet hâlinde sistematik teknikleri kullanma becerilerini geliştirmelerini sağlayacak örnek bir olaya ilişkin bilirkişi raporu düzenleme ile uygulama gözetimi faaliyetlerini içerir.

Temel eğitime katılmak zorunlu olup eğitim kuruluşlarınca, katılımcıların derslere devam durumunu gösterir çizelge düzenlenir ve derslerin 1/12'sine (1 ders) devam etmeyenlerin eğitim programıyla ilişiği kesilir. Sağlıkla ilgili rapor veya diğer engeller devam zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.

Temel eğitim programı, bir sınıfta en fazla 24 katılımcı ile yürütülür.

6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre yetkilendirilen gayrimenkul değerleme uzmanları için, 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 15 inci maddesi gereğince sadece kamulaştırma alt uzmanlık alanında görev yapmak kaydıyla, bilirkişiliğe kabul şartları bakımından temel eğitim alma şartı aranmaz. Bu uzmanlar, diğer bilirkişilik uzmanlık alanlarında bilirkişilik yapmak için temel eğitim almak zorundadır.

Temel eğitim almış bilirkişi, sicile kaydedildiği tarihten itibaren üçüncü yılın içinde altı saatten az olmamak üzere yenileme eğitimine katılmak zorundadır. Yenileme eğitimine katılmayan bilirkişiler, bu eğitimi almadıkça bilirkişilik yapmak için yeniden başvuruda bulunamaz.

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi İktisadi İşletmesi banka hesabı:

Hesap Adı: TOBB ETÜ-SEM

İBAN:  TR67 0006 2000 1700 0006 2936 74 - Garanti Bankası 

İBAN numaralı hesaba yatırılacaktır.