Kadroya Geçecek Olan Taşeron İşçilerinin SGK ve İş Hukuku Uygulama İşlemleri Eğitimi

Eğitim detayı

Eğitmen:         İsa KARAKAŞ (Uzman-Uygulamacı, İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı / A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı / Bilirkişi) 

Süre:               6 saat

Tarih:              28 Mart 2018 Çarşamba

Saat:               13.30-19.30

Eğitim Yeri:    TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü (Söğütözü Cad. No: 41 Söğütözü/ANKARA)

Kontenjan:     30 kişi

Eğitim Bedeli: 370 TL (KDV dâhil)

Bu program kadroya geçecek taşeron işçileri nedeniyle kamu kurum ve kuruluşları ile idarelerin yapacağı işlemler ile uygulamaları kapsamaktadır.

Eğitim İçeriği:

        I.            SGK İŞLEMLERİ

 • KHK kapsamında kadroya geçirilecek ve kadroya geçirilmeyecek olan işçiler nedeniyle yapılacak SGK işlemleri
 • Alt işverenlere ait işyerleri
 • Kadroya geçecek taşeron işçileri için SGK’da yeni işyeri açılması, işyeri sicil numarası ve mahiyet kodu, şifre işlemleri ve dikkat edilecek önemli hususlar
 • SGK açısından kamu kurumları ve belediyelerin dikkat edeceği önemli hususlar
 • Taşeron işçilerin SGK’ya bildirimleri, bildirge hazırlanmasında dikkat edilecek hususlar
 • Kadroya geçecek taşeron işçileri nedeniyle taşeronun SGK’daki işyerinin kapatılması
 • Taşeron dosyasından SGK çıkışlarının yapılması işlemleri
 • Emekli taşeron işçileri nedeniyle yapılacak SGK işlemleri
 • SGK’ya bildirilecek ve bildirilmeyecek taşeron işçileri
 • Kadroya geçecek taşeron işçileri için verilecek aylık prim ve hizmet belgeleri ile düzenlenmesi esasları
 • Kadroya geçecek taşeron işçileri için taşeron tarafından en son verilecek aylık prim ve hizmet belgelerinin düzenlenmesinde dikkat edilecek hususlar
 • Taşeron işçilerinin prim işlemleri ve mahsubu ve ödenmesi uygulaması
 • Kadroya geçecek taşeron işçilerinin bordro ve puantaj kaydı
 • Kadroya geçecek taşeron işçileri için yapılması gereken SGK işlemleri, kesintiler
 • Kadroya geçecek taşeron işçileri nedeniyle SGK’ ya karşı yükümlülükler
 • SGK Borcu yoktur ve ilişiksizlik belgesi işlemleri, teminat iadesi işlemlerinde değişiklikler
 • Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının SGK’ ya bilgi ve belge verme zorunlulukları ile uygulanacak yaptırımlar
 • İdari para cezalarında yapılan değişiklikler
 • Kamu kurum ve kuruluşları işyeri kayıt ve belgelerin düzenlenmesinin usul ve esasları
 • SGK itiraz usullerinde yapılan değişiklikler
 • Kamu kurum ve kuruluşları yöneticileri, e-SGK nedeniyle kullanıcıların sorumluluğu ve yükümlülüğü 
 • Taşeron işçiler nedeniyle yapılacak diğer uygulamalar

      II.            İŞ KANUNU İŞLEMLERİ

 • Hangi taşeron personeli kadroya geçirilecek, hangi işçiler kadroya geçirilmeyecek?
 • Kadroya geçecek taşeron İşçilerinin uygulamalı olarak iş sözleşmeleri ve personel yönetmeliğinin hazırlanması ve dikkat edilecek hususlar
 • Kanun Hükmünde Kararnameden önce ve sonra çalıştırılan ve kadroya geçecek taşeron işçilerinin uygulamalı olarak KIDEM TAZMİNATLARININ şartları-hesaplanması-ödenmesi-düzenlenecek evraklar
 • Kanun Hükmünde Kararnameden önce ve sonra kadroya geçecek taşeron işçilerinin YILLIK İZİN şartları- hesaplanması-ödenmesi-düzenlenecek evraklar
 • Kanun Hükmünde Kararnameden önce ve sonra çalıştırılan yüklenici işçilerinin MAZERET İZİNLERİNİN şartları- hesaplanması-ödenmesi-düzenlenecek evraklar
 • Hizmet satın almada sözleşme düzenlenirken İş Kanunu açısından idarelerin dikkat edeceği önemli hususlar
 • Kanun Hükmünde Kararname ile birlikte yüklenici işçilerin ücretlerinin ödenmesi için idarelerce yapılması gereken işlemler
 • İşe geç kalan-işe gelemeyen ve disiplin suçu işleyen yüklenici işçilerinin İş Sözleşmesinin feshi, tutanak tutulması ve savunma alınması esasları
 • Kanun Hükmünde Kararname ile birlikte İş Kanunu açısından idarelere ve idare personeline getirilen yükümlülük ve sorumluluklar, uygulanacak cezalar
 • Kanun Hükmünde Kararname ile birlikte taşeron işçileri için düzenlenecek ÖZLÜK DOSYALARINDA bulunması gereken belgeler ve düzenleme esasları
 • Taşeron şirket elemanlarına yönelik yapılacak kıdem tazminatına esas olan ve olmayan ödemeler ile SGK primleri ile vergi karşısındaki durumu
 • Kadroya geçecek taşeron işçileri ile ilgili Sendika ve Toplu Sözleşme Mevzuatı gereğince yapılması gereken uygulama ve işlemler
 • Kadroya geçecek taşeron işçilerinin “muvazaalı” işlemler nedeniyle Mahkemeye başvurmuşsa yapılacak işlemler
 • Yargıtay kararları ışığında kıdem tazminatına esas sürenin hesaplanması
 • Kıdem tazminatı miktarının hesaplanması
 • İdarenin ödediği kıdem tazminatının yükleniciye rücu edilmesi
 • Yargıtay kararları ışığında kıdem tazminatı verilmeyecek haller
 • Yargıtay kararları ışığında kıdem tazminatıyla ilgili diğer önemli uygulamalar
 • Yıllık iznin kullandırılması, dikkat edilecek hususlar ile sorumluluklar
 • Taşeron işçilerinin sözleşmeye aykırı olarak başka işlerde çalıştırılması halinde idare personeli ve yöneticilerine uygulanacak ceza ve müeyyideler
 • Taşeron işçilerine yönelik yapılacak toplu iş sözleşmesi uygulamaları
 • İş Kanunu ile ilgili diğer uygulama, sorumluluk ve cezalar

    III.            İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI

 • Kadroya geçecek taşeron işçileri ile birlikte İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu açısından idarelerin dikkat edeceği önemli hususlar, yer verilmesi gereken zorunlu hususlar
 • Kadroya geçecek taşeron işçileri nedeniyle yapılması gereken iş sağlığı ve güvenliği işlemleri
 • Risk değerlendirmesi yaptırılması, denetlenmesi ve koordinasyonu
 • Kadroya geçecek taşeron işçilerin iş kazalarından dolayı idarelerin sorumluluğu ve yapılması gereken işlemler
 • Değişen iş sağlığı ve güvenliği işlemlerini yerine getirmeyen yüklenicilerden dolayı kamu kurum ve kuruluşlarının sorumluluğu ve uygulanacak diğer işlemler

Tüm katılımcılara “KAMU KURUMLARI VE BELEDİYELER İÇİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ “ kitabı hediye edilecektir.

Başvuru için:

Kontenjanımızın sınırlı olması nedeniyle başvuruların en geç 22 Mart 2018 Perşembe gününe kadar yapılması gerekmektedir.

Eğitim bedelinin eğitimden önce TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi İktisadi İşletmesi Garanti Bankası Mustafa Kemal Mah. Şubesi TR36 0006 2001 3320 0006 2996 74 numaralı banka hesabına yatırılması gerekmektedir.

Kurumlar eğitim bedelini yatırmadan önce talep ettikleri takdirde faturaları adreslerine gönderilecektir. Eğitim bedelini eğitimden önce yatıramayan kamu kurumları ödemeyi eğitimden sonra yapacaklarına dair resmi yazı gönderdikleri takdirde katılımcılarının başvuruları kabul edilecektir.

Banka dekontu ve ekte yer alan eğitim başvuru formu sem@etu.edu.tr e-mail adresine veya 0.312.287 19 47 numaralı faksımıza gönderildiği takdirde kayıt işlemi tamamlanmış olacaktır.

ÖNEMLİ HATIRLATMA:

Kamu çalışanlarının eğitim ücretlerinin kurumlarınca ödenmesi Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun ekli (E) cetveli 33. sıra (a) bendine göre yapılabilmektedir.

33.          a) Kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen bilimsel nitelikli toplantılara katılmaları kurumlarınca gerekli görülenlerin katılma giderleri ve ilgili bakan veya yetki verdiği makamın onayıyla isim ve unvanları belirlenen kurum personelinin unvanı ve gördüğü hizmet ile doğrudan ilgisi bulunan kurslara katılmasına ilişkin kurs giderleri, kurum bütçesinin ilgili tertibinden ödenir.