Temel Arabuluculuk Eğitimi

Eğitim detayı

 TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

 HUKUK FAKÜLTESİ

 TEMEL ARABULUCULUK EĞİTİMİ PROGRAMI

EĞİTMEN LİSTESİ  

ADI VE SOYADI

GÖREVİ

ADRESİ/İLETİŞİM BİLGİSİ

Prof. Dr. Fügen SARGIN

TOBB ETÜ Hukuk Fakültesi Uluslararası Özel Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

fsargin@etu.edu.tr

Prof. Dr. Selahiddin ÖĞÜLMÜŞ

 

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölümü Öğretim Üyesi

ogulmus@ankara.edu.tr

Doç. Dr. Kudret ASLAN

TOBB ETÜ Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

k.aslan@etu.edu.tr

Prof. Dr. Şerife IŞIK

Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ABD Öğretim Üyesi

 

serife@gazi.edu.tr

Dr. Öğr. Ü. Gözde İKİZER

TOBB ETÜ Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi, Klinik Psikolog

gikizer@etu.edu.tr

Arb & Av. Özlem BORA

Arabulucular Siciline Kayıtlı Arabulucu

 

Av.ozlembora@gmail.com

 

Arb&Av. Burcu CILIZ

 

Arabulucular Siciline Kayıtlı Arabulucu

 

b.ciliz@cilizigrek.com

Onur YÜKSEL

Uyuşmazlık Analizleri &Çözümleri Doktorası ABD de 6 yıldan beri Arabulucu/Müzakereci

onur_yuksel80@hotmail.com

EĞİTİMİN İÇERİĞİ 

Arabuluculuk eğitimi, arabuluculuğun ticari davalarda dava şartı olarak öngörülmesi ve zorunlu arabuluculuğa tabi hukuk uyuşmazlıklarının sayısının artmasıyla büyük bir önem kazanmıştır. 

Arabuluculuk eğitimi, Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu, Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği ve Daire Başkanlığı tarafından Yönetmelik hükümlerine göre çıkartılan Eğitim Modülü çerçevesinde verilecektir. Bu eğitimde gerek teorik konular gerekse uygulama konuları, eğiticiler tarafından ayrıntılı şekilde ele alınacaktır.

Arabuluculuk ülkemizde kural olarak isteğe bağlı, yani tamamen gönüllü olarak işlerlik kazanan bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Arabuluculuk, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebileceği, genel olarak sulh yoluyla çözülebilecekleri uyuşmazlıklarda başvurulabilecek bir yoldur. Bu bağlamda, mutlaka bir mahkeme kararına ihtiyaç duyulan hallerde (babalığın hüküm altına alınması, boşanma gibi) arabuluculuğa başvurmak mümkün değildir. Arabuluculuk, haklılıktan ziyade menfaatleri esas alan, bu nedenle kazan-kazan formülüyle işleyen, yani sonuçta her iki tarafa da kazandıran bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir.

Zorunlu arabuluculukta sadece arabuluculuğa başvurmak zorunludur. Zorunlu arabuluculuk dava şartı olarak öngörülmüştür. Taraflar süreci sonlandırmak konusunda tamamen özgür oldukları gibi, anlaşma sağlanamadığı takdirde devlet mahkemelerine başvuru yolu açıktır. İş uyuşmazlıklarında zorunlu arabuluculuk modeli, ülkemizde kısa geçmişine rağmen oldukça başarılı olmuştur.  Bu gelişmelerin ardından, çok yakın bir zamanda 16.12.2018 tarihinde kabul edilen 7101 sayılı Kanunla Türk Ticaret Kanunu’nun 4 üncü maddesinde ve diğer kanunlarda belirtilen ticari davalardan, konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri hakkında, dava açılmadan önce arabulucuya başvurulması dava şartı olarak öngörülmüştür. Görüldüğü üzere, ticari davalarda da zorunlu arabuluculuğun kabul edilmesiyle birlikte, arabuluculuğa başvurunun zorunlu olduğu uyuşmazlıkların kapsamı önemli ölçüde artmıştır.

 

Eğitim Programı Genel Olarak Aşağıdaki Konulardan Oluşmaktadır:

- Çatışma teorisi ve uyuşmazlıktan farkları

- Çatışma çözme yöntemleri

- Arabuluculuk kavramı ve tarihçesi

- Genel olarak alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri ve arabuluculuğun bu yöntemler içindeki yeri

-Arabuluculuğa elverişli uyuşmazlıklar

-Arabuluculuğun türleri

-Arabuluculuk sözleşmesi

-Arabuluculuk Daire Başkanlığı ve Arabulucu Sicili

-Arabuluculuk sürecinde temel ilkeler (Gönüllülük, tarafsızlık, gizlilik…)

-Arabulucu kimdir? Arabulucunun sahip olması gereken özellikler nelerdir? (Analitik düşünme, empati yeteneği ile aktif dinleme, sessiz iletişim ve yeniden çerçeveleme kavramları)

- Psikoloji ve psikolojinin arabuluculuk sürecine katkısı, gelişimsel süreçler, sosyal etki, roller, uyum, grup davranışı; duygular, stres, öfke; sözel ve sözel olmayan davranışlar, soru sorma

-Arabuluculuk sürecine genel bakış (Hazırlık ve inceleme aşamaları ile arabuluculuk planının hazırlanması)

-Analiz kavramı ve analiz teknikleri (Araştırma ve veri toplanması yöntemleri ile bunların uygulanması)

-İnceleme aşamasına ayrıntılı bakış ve tarafların menfaatlerinin saptanmasında uygulanabilecek yöntemler

-Arabuluculukta taraf vekilliği ve zorunlu arabuluculuk

-Müzakere türleri ve müzakere stratejileri

- Harvard müzakere modeli

-Arabuluculukta sonuç aşaması, son tutanak ve anlaşma belgesinin hazırlanması, anlaşma belgesinin icrası

-Arabuluculuk sonunda imzalanan sözleşme ve hukuki niteliği

-Arabuluculukta etik ve cinsiyet ayrımcılığı

-Aile hukukunda, iş hukukunda ve ticaret hukukunda arabuluculuk faaliyetine ilişkin ele alınması gereken bazı hususlar

- Uygulama çalışmaları (Derslerin aralarında bazı konulara ilişkin uygulama çalışmaları yanında konuların sonunda, deneyimli eğitmenler eşliğinde baştan sona kurgulanmış arabuluculuk uygulama çalışmaları yapılacaktır)

EĞİTİME KATILABİLECEK KİŞİLER

6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ile Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği’ne göre, arabuluculuk sertifika programına ancak hukuk fakültesi mezunu olan ve mesleğinde en az 5 yıllık kıdeme sahip olanlar katılabilirler. 

Arabuluculuk siciline kaydolabilmek için, temel arabuluculuk eğitiminin tamamlanmış olması yasal bir zorunluluktur. Arabulucuların sayısının gittikçe artması nedeniyle, gelecek dönemlerde sicile kaydedilecek arabulucuların sayısının daha da azalacağı, ancak ihtiyaç ölçüsünde sicile kayıt yapılabileceği öngörülmektedir. Bu nedenle, arabuluculuk eğitiminin en kısa süre içinde alınmasında, büyük yarar vardır.

EĞİTİMİN GERÇEKLEŞTİRİLECEĞİ YER VE ULAŞIM

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLER KONFERANS SALONLARI VE TOBB ETÜ HUKUK FAKÜLTESİ SALONLARI (ADRES: Söğütözü Cad. No: 43 Söğütözü/ANKARA)

Kampüs içerisinden hafta içi saat 21.15’te, hafta sonu 18.40’ta şehir merkezine ulaşımı sağlayan servisler hizmet vermektedir.

EĞİTİM FİNANSMANI VE ÜCRETİN ÖDENMESİ

-          Eğitimin finansmanı esas olarak katılımcılardan alınan ücretlerle karşılanacaktır.

-          Eğitim sırasında katılımcılara çay-kahve ve atıştırmalık yiyecek ikramlarında bulunulacaktır.

Sertifika Programı Katılım Ücreti kesin kayıt sırasında, katılımcının Adı/Soyadı, TC Kimlik Numarası belirtilerek;

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi İktisadi İşletmesi banka hesabı:

Garanti Bankası Mustafa Kemal Mah. Ankara Şubesi

Şube kodu 170

Hesap No: 6293674

İBAN:  TR67 0006 2000 1700 0006 2936 74

İBAN numaralı hesaba yatırılacaktır.

 SERTİFİKA PROGRAMINA KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

- Hukuk Fakültesinden Mezun Olduğunu Gösteren Belge (Diploma, Geçici Mezuniyet Belgesi vs.)

- 5 (beş) Yıllık Mesleki Kıdemi Olduğunu Gösteren Belge

- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Gerekli olan belgelerin, kesin kayıt süresi içerisinde TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi, Yabancı Diller Bölümü, Söğütözü Cad. No: 41 adresine teslim edilmesi veya tobbetusem@yandex.com adresine taranarak gönderilmesi gerekmektedir.